ေဖာင္ျဖည့္ခဲ့ေသာ လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ…

ေက်ာင္းသား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အျပည့္အစုံ(မိဘအမည္၊အလုပ္အကိုင္၊ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္အစုံ)၊ Online သင္ၾကားမႈအတြက္ ေက်ာင္းသားအမည္အား အဂၤလိပ္လိုႏွင့္ Emailလိပ္စာ၊ Covid ကာလတြင္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔အား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသလား။