ယခုလို ”မိသားစုေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အတန္းသစ္တက္ျခင္း ေက်ာင္းအပ္ပုံစံ” ကို ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ကာ Online မွ ေဖာင္တင္ေပးျခင္းအတြက္ လူႀကီးမင္းအား မိသားစုေက်ာင္းမွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ Online မွ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းအဆင့္ ျပည့္စုံၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ လူႀကီးမင္း ေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းသားလာအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္  ျဖည့္စြက္ရမည့္အခ်က္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုျမန္ဆန္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိသားစုေက်ာင္း (မလႈိင္+မေကြး)သို႔ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိဘမ်ားအတြက္ Covid ကာလအတြင္း ေက်ာင္း၏ သီးသန႔္သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ….         ေအာက္ပါ  ခလုပ္ကို ႏွိပ္၍ Join Community ကို ထပ္မံႏွိပ္ကာ မိသားစု ေက်ာင္း၏ Viber Community သို႔ ဝင္ေရာက္ေပးပါရန္။
(ေအာက္ပါခလုပ္အားမႏွိပ္မီ ယခုၾကည့္ေနေသာ ဖုန္းတြင္ Viber account ရွိေနရန္ ႏွင့္ Internet ဖြင့္ထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ Viberကို ေနာက္ဆုံးversionသို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားရန္လည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။)