2020-2021 ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ မိသားစုေက်ာင္း (မလႈိင္ႏွင့္ မေကြး) သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိဘမ်ားခင္ဗ်ာ…

သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းၿပီးပါက ေက်ာင္းသို႔အပ္ႏွံႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမဆုံးအဆင့္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါေဖာင္ကို ျဖည့္စြက္လွ်က္ ေဖာင္တင္ရန္ခလုပ္ကို ႏွိပ္ကာ ယခုေဖာင္ကို online မွ မျဖစ္မေနတင္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

သင္တန္းေၾကးသြင္းၿပီးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေဖာင္ (Zawgyi)
(ေရွ႕က ေလးေထာင့္ကြက္ေလးထဲတြင္ ႏွိပ္၍ တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါရန္)
(ေရွ႕က ေလးေထာင့္ကြက္ေလးထဲတြင္ ႏွိပ္၍ တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါရန္)
(မိသားစုေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အတည္ျပဳထားခဲ့ေသာေက်ာင္း)
(စိတ္ဝင္စားေၾကးေဘာင္ခ်ာတြင္ ပါဝင္သည္။ ဥပမာ-၁/၉/က ၊ ၃/၈/မ စသည္ျဖင့္)
(ေက်ာင္းသား/သူ၏ ဖခင္အမည္)
(ေရွ႕က ေလးေထာင့္ကြက္ေလးထဲတြင္ ႏွိပ္၍ တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါရန္)
ေဘးမွႁမွားေလးကိုႏွိပ္၍ တစ္ခုကိုေရြးေပးပါရန္
//

ထိုသို႔ ယခုေဖာင္အား တင္ၿပီးပါက ေက်ာင္းဖြင့္မည့္ရက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား (ယူေဆာင္လာရမည့္ ပစၥည္းႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းစာရင္း) ကို ထပ္မံအေၾကာင္းၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။