ပထမအရစ္ ေငြသြင္းၿပီးစီးေၾကာင္း ေက်ာင္းသို႔ Online  မွေဖာင္တင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း ေအာင္ျမင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတင္လိုက္ေသာ ေဖာင္အား မိသားစု ေက်ာင္းမွ လက္ခံရရွိပါသည္။

ဤ browser အားပိတ္ႏိုင္ပါၿပီ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္မွ ခလုပ္အားႏွိပ္၍ ေက်ာင္း website  Home Page သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ ႏိုင္ပါသည္။ ယခုလို ေက်ာင္းသို႔ Online မွ ေဖာင္တင္အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းအတြက္ လူႀကီးမင္းအား မိသားစုေက်ာင္းမွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။