ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင်အုပ်ချုပ်သူများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း